Up

เอกสารประการอบรม เรื่อง การบริการแบบเอื้ออาทรผู้สูงอายุ วันที่ 29-30 มิย 63

อุบัติการณ์และปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุผ่าตัด พว กนกกาญจน์ กองพิธี
ยากันล้ม การดแลการออกกำลังกายระดับง่ายเพื่อป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง พว.สุวารีย์ ไชยงค์
ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ของ พว.ทติยา เทพขุนทอง
นวัตกรรม IAD Cream เพื่อป้องกันการเกิด Incontinence Associated Dermatitis ใน 4ข3 พว สมพร ไชยสมศรี
การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ พว ตติยา จำปาวงศ์
การพัฒนาศักยภาพสมองและชลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมระยะยาวในผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5 ก พว สุวารีย์ ไชยงค์
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุตาศักยภาพความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน พว ภาณุมาภรณ์ โกพล
การประเมินและป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ พว วนาพร เอี่ยมมะ
การประเมินและการส่งเสริมการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานในผู้สูงอายุ พว รุจิราพร ศรีโย
การประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะท้าย พว รัตนาภรณ์ ศิริเกต
การเตรียมความพร้อมในการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะสำหรับผู้สูงอายุ พว กาญจนา เขื่อนแก้ว
การดูแลผู้สูงอายุและการสวนปัสสาวะทิ้งแบบสะอาดด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุและญาติ พว กาญจนา เขื่อนแก้ว
การดูแลผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิตที่มีภาวะปากแห้ง ในหอผู้ป่วยพิเศษ กว7-1 พว สมัญญา ขันรักษา
การจัดการการขับถ่ายปัสสาวะในผู้สูงอายุที่มีปัญหากระเพาะปัสสาวะพิการ ในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2ฉ พว น้ำตาล แสนจันทร์
Dementia clinic พว วิจิตรา พิมพะนิตย์ และ พว กนกกาญจน์ กองพิธี
เส้นทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศ พว อุไรวรรณ ใจจังหรีด
ปัญหาที่พบบ่อยในระบบบริการพยาบาลและการนำสู่ประเด็นการศึกษาวิจัย ผศ ดร สมรภพ บรรหารักษ์
การพัฒนาโครงการวิจัย สิ่งที่ต้องรู้ ต้องเตรียม และต้องทำ ผศ ดร สมรภพ บรรหารักษ์
ทิศทาง นโยบาย เข็มมุ่งการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศระบบบริการผู้สูงอายุ พว ธารินี
 
 
Powered by Phoca Download