วิทยากร ดรยุวดี เกตสัมพันธ์, อ.เรวดี ศิรินคร

วันที่16 กรกฎาคม 2558 เวลา13.00 – 14.30 .

Note-taker นางกรรณิกา ชาธรรม นางสาวเกสร เหล่าอรรคะ

ถอดบทเรียน อุบล จ๋วงพานิช

เนื้อหา

          การนำ advance HA มาช่วยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เป็นการบูรณาการ แต่ละอย่างเข้าด้วยกัน และเกิดจากทีม  ผู้นำทีมการพยาบาลต้องรู้มาตรฐานทุกตัว และต้องรู้วัฒนธรรมของคนในองค์กร และต้องทำงานเป็นทีม โดยดึงผู้นำทีมให้เห็นความสำคัญ

          Clinical success factor คือ ผู้นำทีมเป็นแบบอย่าง วัฒนธรรมองค์กร และบรรทัดฐาน ทุก 3 ปี ควรทบทวนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อจะได้รู้ว่าบุคลากรมีวัฒนธรรมอย่างไร ทบทวนจาก incidence ที่เกิด หา gap เพื่อนำ evidenceมาใช้และมีการพัฒนาวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร ต้อง ตัดสินใจยกระดับการรับรอง กำหนดเกณฑ์

          การขอเพื่อรับการประเมิน Advance HA หัวหน้าพยาบาลจะต้องมีศักยภาพเพียงพอความคาดหวังเพื่อ : องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) น่าไว้วางใจ (high reliability organization) ผลงานสูง (high performance organization) ลักษณะสำคัญ ผู้รับบริการ องค์กร คนทำงาน ( Compliance review)

          การดูแลพยาบาลที่ผ่านใบประกอบวิชาชีพ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอัตรากำลังอย่างไร ให้เหมาะสม  โดยเฉพาะการป้องกันความผิดพลาดในการให้ยาจะบริหารจัดการอย่างไร  การบริหารคุณภาพ nursing process อย่าติดที่เครื่องมือ ต้องดู outcome ว่าเป็นอย่างไร  Scoring HA ต้องเริ่มที่ score 4

ข้อคิดหรือบทเรียนจากเรื่องที่บันทึก

          การพัฒนางานพยาบาลเพื่อให้ไปสู่ Advance HA ได้จากการทบทวนงานพยาบาล ใช้เครื่องมือทางคุณภาพมาเป็นแนวทางในการสืบหา GAP อย่ายึดติดกับเครื่องมือ ผู้นำต้องรู้มาตรฐานทุกตัว เน้นการบูรณาการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คนภายในองค์กรเห็นความสำคัญ มีการทบทวนเป็นประจำ ทั้งสาเหตุ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ให้ทันสมัย  สร้างคนในองค์กร ก่อให้เกิดองค์กรที่น่าไว้วางใจ