การประชุมวิชาการคุณภาพระดับภูมิภาคครั้งที่ 12

(Northeast Regional HA Forum):

จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่15-17 กรกฎาคม 2558

ณ  โรงแรมพูลแมนราชา ออคิดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง Facilitator มหาเทพ กับการเชื่อมโยงงานคุณภาพ R2R

วิทยากร  ผศ.(พิเศษ) นพ.วัชรพล ภูนวล

วันที่17 กรกฎาคม 2558 เวลา9.00 – 10.30 .

บันทึกโดย นางกรรณิกา ชาธรรมและนางสาวพรนิภา หาญละคร

ถอดบทเรียน นางอุบล จ๋วงพานิช

เนื้อหา

Key word: hospital safe

ความปลอดภัยในโรงพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นทุกโรงพยาบาลจะต้องมีการทบทวนตัวเอง ทั้งก่อน ระหว่าง หลังให้การรักษาพยาบาล มีการทบทวนตลอดเวลาเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีบริการเป็นเลิศ ผลงานเป็นเลิศ  มีการบริหารความเสี่ยง การจัดการคุณภาพ บุคลากรสุขภาพดี การจัดการความรู้. พัฒนางานประจำสู่การวิจัย คิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และยั่งยืน นอกจากนี้การดูแลบุคลากรให้มีสุขภาพดี เราสามารถดูว่าบุคลากรสุขภาพดีหรือไม่จากการเดิน การทำงาน บุคลิกภาพการทำงาน การจัดบอร์ด สิ่งแวดล้อมต่างๆของโรงพยาบาลเป็นต้น

           

การมีพี่เลี่ยงที่ดี (Facilitator: FA) 

พี่เลี้ยงมหาเทพ เป็นปัจจัยที่สามารถทำให้การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยสำเร็จ  จะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เข้าใจเป้าหมาย กระบวนการ มาตรฐานการทำงาน เข้าใจบุคลากรหน้างานว่า ใครต้องทำ รู้ประเด็นปัญหา ตระหนักในคุณค่า ศักยภาพของคน ไม่สามารถสั่งการ ควบคุมและบังคับ แต่ต้องอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ทุกคนมีความภูมิใจในศักยภาพของตนเอง ในโลกสมัยใหม่ นำการเรียนรู้ เชิงใช้ปัญญา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ต้องมีการ positive approach (สามารถฝึกได้) ต้องมีพลังแห่งการเชื่องโยง เชื่อมประสาน ในองค์กรและภายนอก ต้องเปลี่ยนแปลงตัวตน เปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงการกระทำ

         

Facilitator มหาเทพ กับการเชื่อมโยงงานคุณภาพ R2R

R2R เป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เกิดจากคนทำงานหน้างาน อยากแก้ไขปัญหา ยกระดับผลงาน มีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic review) ต้องรู้ GAP ประเมินและพัฒนา แล้วนำมาเทียบเคียง ทำแล้วทำอีก ในวิธีการพัฒนา back to basic (PDCA) ทำความเข้าใจ SPA in action เอา AEs มาทบทวน R2R เป็นตัวช่วยพัฒนาคุณภาพ มีการทบทวนวรรณกรรม ผลข้างเคียง ในระยะแรกถ้าเน้นระเบียบวิธีการวิจัย อาจทำให้เกิดการอ่อนล้าและท้อถอย   ดังนั้นในช่วงแรกสามารถทำเป็น Mini research ไม่ต้องอิงระเบียบวิธีการวิจัย เป็นการหาข้อมูลเบื้องต้นเป็นจุดเริ่มของโครงการพัฒนางาน

Clinical tracer พี่เลี้ยงต้องช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกทุกเรื่อง ตั้งแต่การหาปัญหา อาจได้จากกการทบทวนเวชระเบียน หากหน่วยใดคิดว่าไม่มีปัญหา ต้องชวนทบทวน FA ต้องมีลูกล่อลูกชน อดทน ชื่อเรื่องต้องเปลี่ยนตลอด อย่าพึ่งขัด ยังไงต้องปรับเรื่องๆ กระบวนการดูแลของสรพ. เป็นตัววางหากรอบ

          เป้าหมายของการมีค่าของชีวิต คนเราเกิดมาไม่ได้เกิดเพื่อหาความหมายของชีวิต แต่เกิดมาเพื่อทำให้ชีวิตมีความหมาย

ข้อคิดหรือบทเรียนจากเรื่องที่บันทึก

          R2R เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คนทำงานเห็นปัญหาและมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นการวิจัย มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ การเป็น Facilitator ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทน เสียสละ เข้าใจระเบียบวิธีการวิจัย มีบุคลิกที่เป็นมิตร เป็นเพื่อน เป็นผู้หาทุน ให้กำลังใจ ชวนคิด งานบางอย่างหากเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นต้องตอบด้วยการทำวิจัยก็บอกให้ผู้ปฎิบัติทราบแต่เนิ่นๆ ชวนให้ค่อยๆคิดและทำ มีการทบทวนกระบวนการทำงาน มีการนำเสนอผลงานให้คนอื่นที่ไม่ได้ทำเกิดความอยาก จึงจะเกิดงานอื่นๆขึ้น