research-nurse

2557

 1. วิลาวัลย์ อุ่นเรือน ดลวิวัฒน์ แสนโสม. พฤติกรรมการใช้ปฏิชีวินะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในอาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง. วารสารวิจัยสถาบัน.2555; 3(3):221-32.
 2. อุบล จ๋วงพานิช จุรีพร อุ่นบุญเรือน จันทราพร ลุนลุด   อาทิตยา ประนัดสุดจ่าและทิพวรรณ ขรรศร. ศึกษาประสิทธิผลการกดจุดด้วยตนเองและใช้สายรัดข้อมือเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด.วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 32 ( 2) :107-114.
 3. อุบล จ๋วงพานิช จุรีพร อุ่นบุญเรือง จันทราพร ลุนลุด, อาทิตยา ประหนัดสุดจ่า. ศึกษาการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 33 ( 3) :126-34.
 4. Pradubwong S,Mongkholthawornchai S,Keawkhamsean N,Patjanasoontorn N,Chowchuen B. Clinical outcomes of primary palatoplasty in pre-school-aged cleft palate children in Srinagarind hospital: quality of life. J Med Assoc Thai.2014 Oct;97 Suppl 10:S25-31.
 5. Araya Pisek Waranuch Pitiphat, Bowornsilp Chowchuen , Suteera Pradubwong . Oral Health Status and Oral Impacts on Quality of Life in Early Adolescent Cleft Patients. J Med Assoc Thai 2014; 97 (Suppl. 10): S7-S16

2558

 1. อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง  , เอกรินทร์  โชติกวณิชย์ , แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ , ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ  ,    วายูน วจะโนภาส .  อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต(Incidence and Risk Factors of Catheter Associated Urinary Tract Infection among Kidney Transplant Recipients) วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2558;33(1):115-26.
 2. สุกัญญา จันหีบ. ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด . วารสารวิจัยสถาบัน 2558; 3(2): 130-142.
 3. รุ่งทิวา ชอบชื่น, ภัทรา วัฒนพันธุ์, โฉมพิไล นันทรักษา, อังคณา ศรีขันธ์  น้ำตาล แสนจันทร์, ภัทรียา เกียรติมาลีสถิต และคณะ. การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 2558;38(1):21-8.
 4. สุภาพ อิ่มอ้วน. ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ.2558; 33(2):44-53.
 5. อุบล จ๋วงพานิช อภิญญา คารมปราชญ์ มัทรี ศรีพรรณ และณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์. สมรรถนะของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย.2558; 2 (1) :69-81.
 6. Augsornwan D,Pattangtanang P,Surakunprapha P. Development of Information System for Patients with Cleft Lip and Palate undergoing Operation. Med Assoc Thai.2015 Aug;98 Suppl 7:S151-7.
 7. Sumalee Pongpagatip , Suteera Pradubwong , Bowornsilp Chowchuen.Development and Monitoring the Key Performance Index of The Quality of Care for Patients with Cleft Lip/Palate in Tawanchai Centre and Out-Patient Surgical Room Srinagarind Hospital Thailand. J Med Assoc Thai 2015; 98 (Suppl. 7): S54-S59
 8. Vipawee Panamonta , Suteera Pradubwong , Manat Panamonta , Bowornsilp Chowchuen . Prevalence of Congenital Heart Diseases in Patients with Orofacial Clefts: A Systematic Review. J Med Assoc Thai 2015; 98 (Suppl. 7): S22-S27
 9. วิลาวัลย์ อุ่นเรือน ดลวิวัฒน์ แสนโสม. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง.วารสารวิจัยสถาบัน 2558; 3(3): 221-32.

2559

 1. พรนิภา หาญละคร,สุดถนอม  กมลเลิศ.ผลการใช้แนวปฏิบัติการเสริมพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์โรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ.2559: 39(2):32-43.
 2. พรนิภา หาญละคร,  อุบล จ๋วงพานิช, ศิริพร มงคลถาวรชัย, อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง ,สมบูรณ์ เทียนทอง.การสำรวจผลงานวิจัยประเภท Routine to Research และการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ในงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์. ศรีนครินทร์เวชสาร.2559: 31(4):218-28.
 3. Suteera Pradubwong, Benjamas Prathanee, Niramol Patjanasoontorn. Effective of network of Knon Kaen University community-based speech model:Qaulity of life.J Med Assoc Thai 2016;99(Suppl.5):s36-s42.
 4. Suteera Pradubwong, Pattama Surit, Sumalee Pongpagatip, Tharinee Pethcharat, Bowornsilp Chowchuen. Evidence-Triggers for care of Patients with cleft lip and palate in Srinagarined Hospital: The Tawanchai Center and Out-Patients surgical room. J Med Assoc Thai 2016; 99(Suppl.5):s43-s50.
 5. Jamras Wongkham, Suteera Pradubwong, Phanwadee Chatvised, Thawanwong Ratanasiri. Evidence-Triggers for care of Patients with cleft lip and palate at Srinagarined Hospital: Antenatal Care Unit. J Med Assoc Thai 2016; 99(Suppl.5):s51-s57.
 6. Warunya Sroyhin,Lumphung Thiamwisai, Pattama Surit, Bowornsilp Chowchuen. Evidence-Triggers for care of Patients with cleft lip and palate in Srinagarined Hospital: Operating room. J Med Assoc Thai 2016; 99(Suppl.5):s58-s64.