research-nurse

 1.  โครงการลดอุบัติการณ์การบริหารยาสำหรับผู้ป่วยมะเร้งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยนางสาวกนกกัญญา สุทธิสาร นางสาวจันทราพร ลุนลุด นางสาวอาทิตยา ประนัดสุดจ่า

2.   โครงการลดอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี บำบัด โดย นางสาวพัชรี ประสมพืช นางณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์ นางสาวณัฐยา จันสมคอย

3.   การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและวัยรุ่นที่ไม่พร้อมตั้งครรภ์ โดย นางสาวเกสร เหล่าอรรคะและนางบุษบา บุญกระโทก

4.   การประยุกต์ลูกโป่งใช้แทน Condom เพื่อเก็บปัสสาวะผู้ป่วย โดย นายสุราษฏร บุญนาดี

5.   การเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โดยนายภาสกร เงางาม