research-nurse

       รศ.โสพิศ วงศ์คำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย มาเยี่ยมกลุ่มวิจัย วันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 15.00-16.00 น. นางอุบล จ๋วงพานิช หัวหน้าฯ กลุ่มงานวิจัยเริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง ได้นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม ทั้งหมด 8 กลุ่ม ต่อคณาจารย์และคณะฯ ฝ่ายวิจัยที่มาพบปะเยี่ยมเยียน (site visit) ผลงานปีที่ 1 ทำวิจัยนำร่อง ศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง บทความเกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยมะเร็งเด็กไทรอยด์ ตีพิมพ์ในวารสารศรีนครินทร์เวชสารแล้ว งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ จุรีพร อุ่นบุญเรือง, อุบล จ๋วงพานิช. ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด วารสารสมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554 ;29(3):74-81 อุบล จ๋วงพานิช, จุรีพร อุ่นบุญเรือง,จันทราพร ลุนลุด, ทิพวรรณ ขรรศร, ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์.ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 2555;30(1):46-52. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย R2R ของ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553ผ่านจริยธรรมแล้ว กำลังเก็บข้อมูล 70% ผลของการดื่มน้ำขิงเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ศึกษาการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและอัตราการเกิดอาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับเคมีบำบัด ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด R2R ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ผ่านจริยธรรมแล้ว กำลังเก็บข้อมูล 70% ศึกษาประสิทธิผลการกดจุดโดยใช้สายรัดข้อมือเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยนางอุบล จ๋วงพานิชและคณะฯ R2R ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 กำลังขอจริยธรรม การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยมะเร็งในหอผู้ป่วยพิเศษ 6 จ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โดย นางเสมอแข สงแดง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดย นางสาวรัชนีพร คนชุม R2R ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 กำลังขอจริยธรรม การพัฒนารูปแบบการการบอกความจริงในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยนางสาวเกศนี บุณยวัฒนางกุล ผลงานวิจัยที่นำเสนอระดับชาติ และนานาชาติ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดย นางสาวจุรีพร อุ่นบุญเรือง และอุบล จ๋วงพานิช — โครงการ การนำแนวปฏิบัติการพยาบาลมาใช้ในคลินิก(Clinical Nursing practice guideline)เรื่อง การป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยการกดจุดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยนางสาวจันทราพร ลุนลุดและอุบล จ๋วงพานิช ทบทวนวรรณกรรมและสร้าง CNPG การเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเด็กไทรอยด์ การเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด การเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต การเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน การเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก การเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่