research-nurse

1.ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มารับบริการที่ ห้องตรวจนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Knowledge, Attitude, and Practice about Cervical Cancer Screening of Khon Kaen University’s Personnels at Gynaecological Outpatient Clinic, Srinagarind Hospital / ทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร ; มาสินี ไพบูลย์ ; วิไลวรรณ อยู่สุข ; ศุภราลักษณ์ ขั้นชัยภูมิ ; บัณฑิต ชุมวรฐายี /ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 294-301

2.การศึกษาผลของการใช้แนวทางการบริหารจัดการภาวะการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดปริมาณมาก (Massive transfusion protocol: MTP) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Study the Effectiveness of Massive Transfusion Protocol at Srinagarind Hospital Faculty of Medicine, Khon Kaen University / วราภรณ์ เชื้ออินทร์ ; สุกรี สุนทราภา ; จินตนา พัวไพโรจน์ ; จิตติมา ศิริจีระชัย ; ธเนศ รังสีขจี ; ไชยยุทธ ธนไพศาล ; โฉมพิลาส จงสมชัย ; อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ ; พนอ เตชะอธิก ; อวยพร ปัทมาศ ; รัชนีย์ ชนะวงศ ; เสาวลักษณ์ ริรัตน์พงษ์ ; จันทิรา วชิราภากร ; ประจวบ ชัยมณี ; กาญจนา อุปปัญ ; วินิตา จีราระรื่นศักดิ์ ; สุนทราพร วันสุพงศ์ ; จรัสลักษณ์ ภูมิเวียงศรี ; สุมนา สัมฤทธิ์รินทร์ / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 327-336

3.การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของบุคลากรสตรี แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ = Promotion of Breast Self-Examination Behavior among Female Personnels of the Outpatient Department, Srinagarind Hospital / มาสินี ไพบูลย์ ; คณิตา ชาดี ; สุนัน เลขวรรณวิเศษ ; สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์ ; พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 115-119 ผลของการให้ข้อมูลต่อความวิตกกังวล ความรู้ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีความผิดปกติที่จอตา = Effects of Information Giving on Anxiety, Knowledge and Practice among Mothers of Infants with Retinopathy of Prematurity / ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ ; พนมไพร สิทธิวงษา ; พรรณทิพา ว่องไว / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 155-162

4.การตรวจกรองธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ที่ห้องตรวจครรภ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Thalassemia Screening in Pregnant Women at Antenatal Care Clinic, Srinagarind Hospital / จำรัส วงศ์คำ ; ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ; รัตนา คำวิลัยศักดิ์ ; ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒิโฒ ; มาสินี ไพบูลย์ ; พรรณวดี ชาติวิเศษ / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 170-177 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนโดยอาสาสมัคร : การรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น = Community - Based Palliative Care by Volunteers : Perceptions of Village Health Volunteers in a Community of Khon Kaen Province / วริสรา ลุวีระ ; เดือนเพ็ญ ศรีขา ; ศรีเวียง ไพโรจน์กุล / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 199-204

5.การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของบุคลากรสตรี แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ = Promotion of Breast Self-Examination Behavior among Female Personnels of the Outpatient Department, Srinagarind Hospital / มาสินี ไพบูลย์ ; คณิตา ชาดี ; สุนัน เลขวรรณวิเศษ ; สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์ ; พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 115-119 อัมพร กุลเวชกิจ ถาวร ภาวงค์ ชำนาญ เขื่อนแก้วและ นันทพันธ์ เรืองสวัสดิ์. ผลของการใช้การเคลื่อนไหวบำบัดต่อระดับคะแนนอารมณ์ซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวช.วารสารวิจัยสถาบัน มข.2556;1(1):77-83. พรนิภา หาญละคร สมใจ รัตนมณีและประกอบ ขันทอง.

6.ผลของกลุ่มบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกสมาธิต่อความซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2556; 31(1):132-141 วิลาวัลย์ อุ่นเรือน.

7.การรับรู้สิทธิด้านบริการสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสถาบัน มข.2556; 1(2): Sutera Pradubwong and others, Treatment of 4-5 year old patient with cleft lip and cleft palate in Tawanchai center. Journal of the medical association of Thailand.96(4) :s1-s8. Saowaluck Riratanapong and other. Nursing care systemdevelopment ofor patients with cleft lip and palate . Journal of the medical association of Thailand. 96(4): s37-s44. Darawan Augsornwan and other. Comparison of wound dehiscence and parent' s satisfaction between spoon/syringe feeding and breast /bottle feeding in patients with cleft iip repair. Journal of Medical Association of Thailand.96(4):s56-s60.