วันที่ 15 ตุลาคม 2558 แผนกการพยาบาลบริการพิเศษ 1-2 โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการรับรอง Advance HA