วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00-22.00 น ณ โรงแรมมายาสิตา งานการพยาบาลเฉพาะทางและสนับสนุนบริการ ได้จัดงาน เกษียณสุข วันวานที่ภาคภูมิ สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นางสาวรัชนีพร คนชุม รองหัวหน้าฝ่ายฯฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางอัมรา ศิริทองสุข หัวหน้าหน่วยควบคุมการติดเชื้อ และนางสมปอง ทองทา ผู้ช่วยพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก นางนุชจรีย์ หอมนาม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลกล่าวเปิดงาน โดยมีบุคลากรงานการพยาบาลเฉพาะทางและสนับสนุนการบริการ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณราชการทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้ในนามของงานการพยาบาลเฉพาะทางและสนับสนุนการบริการ  ขอแสดงความมุทิตาจิตที่ท่านได้เดินทางมาถึงเส้นชัยของชีวิตราชการอย่างสง่างาม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ