research-nurse

ระหัส เลขที่ ชื่อเรื่อง ชื่อหัวหน้าโครงการฯ ปี  
32-03-1-00-002 k32006 การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ บัวลอง ชินอ่อน 2532  
       
32-03-1-00-009 k32002 การศึกษาเปรียบเทียบการคลอดผิดปกติในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และมากกว พวงรัตน์ เชาวะเจริญ 2532  
       
33-03-1-00-008 k33002 คุณลักษณะพยาบาลที่พึงประสงค์ตามความหวังของผู้ใช้บริการอิเล็กตริกและตัวนำ ศิริพร มงคลถาวรชัย 2533  
       
34-03-2-00-013 c34002 การศึกษาสายตาบกพร่องในเด็กก่อนวัยเรียน สุวดี ธีรพันธุวัฒน์ 2534  
       
34-03-2-00-017 c34006 ผลของวิธีการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมอย่างมีแบบแผนในมารดาหลังคลอดที่มีบุตรแรกเกิดต้อ วัฒนา พุทธิสวัสดิ์ 2534  
       
34-03-2-00-009 i34009 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกแต่ละแผนกของรพ.ศรีนครินทร์ สมจิตร ชุ่มจันทร์ 2534  
       
34-03-2-00-011 i34011 การศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยต่อการใช้เครื่องตรวจการเต้นหัวใจของทารก จันทิรา ศักดิ์ศิริรัตน์ 2534  
-      
35-03-2-00-010 i35010 สำรวจภาวะแทรกซ้อนของผู้คลอดที่ได้รับยาระงับปวดเข้าช่วงเอบริคูรัลแบบต่อเนื่อง ศิรินารถ ศรีกาญจนเพริศ 2535  
-      
35-03-2-00-007 i35007 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช้สื่อการสอนกับการสอนตามปกติในผู้ป่วยโรคต้อหิ ศศิธร อินทยุง 2535  
A comparative study of two health education method for improving knowledge and p      
35-03-2-00-008 i35008 การศึกษาความคาดหวังของผู้มารับบริการต่อบริการพยาบาลและบริการพยาบาลที่ได้รับ กัลยาณี มุสิกบุญเลิศ 2535  
-      
36-03-2-00-011 i36011 การศึกษาจุดบกพร่องและปัจจัยเกี่ยวข้องของการใช้ยาพ่นสูดชนิด metered dose inhaler สุรีพร แซ่เฮ็ง 2536  
-      
36-03-2-00-017 c36001 ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยในการผ่าตัด เสาวลักษณ์ ริรัตนพงษ์ 2536  
-      
36-03-2-00-016 i36016 การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จินตนา บุญจันทร์ 2536  
-      
37-03-2-00-009 i37009 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลศร พรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา 2537  
-      
38-03-2-00-013 i38113 ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รีบยาเคมี อุบล จ๋วงพานิช 2538  
Effects of preparatory information on psychological reactions in mastectomy pati      
38-03-2-00-027 i38212 การสนับสนุนทางสังคมและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อุไรวรรณ แซ่อุย 2538  
Social support and self-care in patients with chronic obstructive pulmonary dise      
38-03-2-00-009 i38109 ผลของการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความสามารถในการดูแลต วิไลวรรณ อยู่สุข 2538  
The Effect of Self-Helf Group on Self-Esteem and Self-Care Agency of patients un      
38-03-2-00-002 i38102 ผลการกระตุ้นการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดโดยใช้เสียงดนตรี ปาริชาติ สุขสว่างโรจน์ 2538  
-      
38-03-2-00-014 i38114 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย กิ่งเพ็ชร วงส์พิเชษฐ์ 2538  
A Study of Self-care Behavior of the Fracture Cervical Spine with Paraiyzed Pati      
39-03-2-00-029 i39217 การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาล อภิญญา วงศ์พิริยโยธา 2539  
A Study of Nursing Process in Srinagarind Hospital      
39-03-1-00-007 k39008 สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ อัมพร กุลเวชกิจ 2539  
       
39-03-2-00-020 i39208 ผลของการให้การพยาบาลระบบสนับสนุนการดูแลตนเองและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตและพฤติกร อุบล จ๋วงพานิช 2539  
Effects of Supportive-Educative for self-care Nursing Intervention on Quality of      
39-03-2-00-008 i39108 ผลของการให้โปรแกรมความรู้และสนับสนุนการดูแลตนเองต่อความวิตกกังวลการหายใจลำบากแล สุพร วงค์ประทุม 2539  
"Effect of Educative-Supportive for Self-care Program on Anxiety, Dyspnea and A      
39-03-2-00-024 i39212 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มีภาวะแทรกซ้อนทางจอปร พนมไพร สิทธิวงษา 2539  
Seft-Care of NIDDM patients with early retinopathy      
39-03-2-00-014 i39202 ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดกล่องเสียงต่อปฏิริยาตอบสนองทางด้านจ มรกต ลิ้มวัฒนา 2539  
Effects of preparatory information before laryngectomy on psychological reaction      
39-03-2-00-023 i39211 การศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อโรคเอดส์ จงกลณี เจนสระคู 2539  
-      
40-03-2-00-011 i40111 การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหืด สุรีพร แซ่เฮ็ง 2540  
-      
40-03-2-00-022 i40210 ผลของการทำกิจกรรมกลุ่มแก้ใขปัญหาต่อสุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยจิตเวช อัมพร กุลเวชกิจ 2540  
Effect of Group Activity Therapy on Mental Health of Family Members of Psychiatr      
40-03-2-00-023 i40211 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง 2540  
Disturbed of Environmental Factorson Sleeping of Private Patients      
40-03-2-00-019 i40207 ความคิดเห็นของพระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอสงฆ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วรารัตน์ สุนทราภา 2540  
       
40-03-2-00-021 i40209 ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อแบบแผนกา สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์ 2540  
Effects of Health Information and Promoting Self-Efficacy on Lifestyle of Corona      
40-03-2-00-020 i40208 ผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิกตกังวลความรู้และทัศนคติของสตรีตั้งครรภ์ท มาสินี ไพบูลย์ 2540  
The effects of preparatory Information on Anxiety Knowledge and attitudes of Ami      
41-03-2-00-011 i41111 ความสามารถทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในมิติจิตวิญญาณ บุบผา ชอบใช้ 2541  
Nursing agency in spiritual dimension      
42-03-2-00-015 i42115 เรื่องการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายด้วยเข็มเหล็ก(Scalp Vein)และเข็มพลาสต สุกัลยา คุณกิตติ 2542  
Be concise but informative do not exceed 80 characters including spaces      
42-03-2-00-023 i42123 เรื่องความพึงพอในของผู้ป่วยในต่อบริการพยาบาลขณะรอผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศ จาริณี ภูมิเวียงศรี 2542  
In Patients Satisfaction toward Nursing Service while waiting for the Operation      
42-03-2-00-020 i42120 การศึกษาสถานการณ์การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเนื้องอกของสมองที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพย จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล 2542  
A Study of Discharge Planning Model for Brain Tumor Surgical Patients Admitted t      
43-03-2-00-036 i43204 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด อุบล จ๋วงพานิช 2543  
       
43-03-2-00-041 i43209 การได้รับข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สิทธิพร จันโทภาส 2543  
       
43-03-1-00-004 k43009 กระบวนการสังเคราะห์และพัฒนา : การใช้สารละลายน้ำเกลือหล่อหลอดเลือดดำแทนน้ำยาเฮปาร สุพร วงค์ประทุม 2543  
A synthesis process of nursing research utilization for implication : Using norm      
43-03-2-00-039 i43207 การรับรู้และความต้องการของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติการพยาบาลการวางแผนการจำหน่ายผ นุชจรี วุฒิสุพงษ์ 2543  
Perception and needs of client to the imptementing nursing care of discharge pla      
43-03-2-00-057 k43017 สิทธิผู้ป่วย : การปฏิบัติของผู้ให้และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาส พนอ เตชะอธิก 2543  
"Patient Rights : Practical of the providers and clients at Srinagarind Hospital      
43-03-2-00-050 c43009 โครงการผู้ป่วยไม่ยอมอยู่รักษาในโรงพยาบาล เพชรรัตน์ บุตะเขียว 2543  
       
43-03-2-00-049 c43008 เรื่องโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ดและอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลศร กัญญา วังศรี 2543  
       
43-03-2-00-010 I43110 การศึกษาสภาพการรักษาพยาบาลระยะเวลาอยู่รักษา และค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของผู้ป จิราพร พรหมพิทักษ์กุล 2543  
"Status of Therapy, Length of Stay and Direct Cost of Coronary Artery Bypass Gra      
43-03-1-01-005 k43005 การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรง ชูศรี คูชัยสิทธิ์ 2543  
A Systematic care management for a better quality of life of cholangiocarcinoma      
43-03-2-00-052 k43012 การศึกษาคุณภาพบริการของหอผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน นพพร เชาวะเจริญ 2543  
The Study of Quality of Out Patient Department of Accident and Emergency Unit at      
43-03-2-00-030 i43130 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองผู้ป่วยติดเชื้อ HIV นลัทพร แข็งฤทธิ์ 2543  
The potential development of self-care HIV positive patient      
44-03-1-02-003 k44007 การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เข ชูศรี คูชัยสิทธิ์ 2544  
Systematic of care management for a better quality life of nolangiocarcinoma pat      
45-03-2-00-009 I45009 การแพ้สารทึบรังสีชนิดไม่แตกตัวในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เสงี่ยม ฉัตราพงษ์ 2545  
Adverse reactions of non-ionic contrast media in abdominal and chest CT scan      
45-03-3-00-027 o45006 ผลของการจัดโครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ 2001 ต่อความรู้ของญาติและผู้ป่วยจิตเวช อัมพร กุลเวชกิจ 2545  
Knowledge of psychiatric patients and their families : effects of a 2001 trainin      
45-03-2-00-029 I45029 ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยภาวะกล่องเสียงและหรือ หลอดลมคอตีบในโรงพยาบาลศรีนค สุดธิดา โกมารภัฎจ์เวช 2545  
(Nursing care needs of laryngotracheal Stenosis patients in Srinagarind Hospital      
45-03-2-00-038 I45038 ผลของดนตรีต่อความปวดอาการคลื่นไส้อาเจียนและอาการท้องอืด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่อง นาถอนงค์ น้อยน้ำคำ 2545  
"Effect of music on pain,nausea,vomiting and abdominal distention in post abdomi      
45-03-2-00-025 I45025 การศึกษาความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เผ่าทิพย์ บุญญศาสตร์พันธุ์ 2545  
(A Satisfaction to developmental Model of Hospice care in Srinagarind Hospital)      
45-03-2-00-030 I45030 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกเรื้อรังแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนค จันทร์เพ็ญ เหนือกอง 2545  
Self-Care Behaviors of Chronic Otits Media Patients at Out Patient Department in      
45-03-2-00-033 I45033 ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้ต่อความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยหนัก ทิพวรรณ์ ประสานสอน 2545  
Effect of educative supportive nursing system on anxiety of an emergency patient      
45-03-2-00-035 I45035 ผลของการฝึกการผ่อนคลายต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในห