research-nurse

การประชุมคณะกรรมการ 3 R พิจารณาทุนประจำปี งบประมาณ 2554 รอบที่ ทุน R2R
 1. มีงานวิจัย R2R เข้ารับพิจารณาทั้งหมด 16 เรื่อง
 2. Research group 4 กลุ่มวิจัย
R2R ของฝ่ายการพยาบาล
3ค 3 เรื่อง   5จ 3 เรื่อง   NICU  1 เรื่อง 2ง 1 เรื่อง  FP 1 เรื่อง4.   หน่วยไต 1 เรื่อง 2ข 1 เรื่อง LR 1 เรื่อง   OPD ortho  1 เรื่อง  EEG 1 เรื่อง
เริ่มแรกก่อนพิจารณาทุน ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง ก็ได้ให้แนวทางในการพิจารณาก่อนว่า R2R ผ่านเกณฑ์ไหม โดยดูจาก
 • เป็นงานประจำจริงไหม
 • มีขนาดของปัญหาเท่าไหร่ในหน่วยงาน
 • มีการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบไหม
 • ทำแล้วได้อะไร
 • ฯลฯ
 เป็นที่น่ายินดีว่า งานวิจัยของเราผ่านเกณฑ์ ทุกเรื่อง แต่บางงานจะต้องปรับตามเงื่อนไข ก่อนรับทุน โดยคณะกรรมการจะเชิญมาแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะที่จะปรับแก้ให้ดียิ่งขึ้น
 
สำหรับ Research group มีเรื่องที่ฝ่ายการพยาบาลได้นำเสนอเข้าไปให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย คือ  กลุ่มวิจัยเรื่อง การเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง
 • คณะกรรมการเสนอแนะให้เขียนเหตุผลในการทำเพิ่ม คือ เรื่องนี้เป็นนโยบายของหน่วยงานไหม
 • การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
 • ฝึกทำการเสริมพลังอำนาจในกลุ่มผู้วิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • แต่ละกลุ่ม ควรมีดัชนีชี้วัดเหมือนกันอย่างน้อย 2-3 ตัว
ตัวชี้วัดปีที่ 1 review synthesis knowledge
ปีที่ 2 test program& Implement& Network
ปีที่ 3 ติดตามผลลัพธ์
 
อุบล จ๋วงพานิช บันทึก