research-nurse

สรุปผลงานด้านวิจัย

ตุลาคม 2552- กันยายน 2553

โดย อุบล จ๋วงพานิช

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการฝ่ายวิจัย  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ปี

จำนวนที่รับทุนวิจัย

จำนวน

ตีพิมพ์

ในประเทศ

จำนวน

ตีพิมพ์

ต่างประเทศ

รางวัล

นำเสนอ

ผลงาน

รางวัล

นักวิจัยดีเด่น

รางวัลด้านปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

นำเสนอ

ผลงาน

ต่างประเทศ

งบ 2553

16

9

3

2

1

1

14

จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ตุลาคม 2552- กันยายน 2553

1.Singhpoo, K. Tiamkao, S. Kuchaisit, C. Ariyanuchitkul, S. Sangpongsanon, S. Kamsa-ard, S. Chantachume, W.   The quality of life of stroke outpatients at Srinagarind Hospital. J Med Assoc Thai 2009, 92(12): 1602-9.

2.พรนิภา หาญละคร.ผลของกลุ่มบำบัดแบบพฤติกรรมปัญญานิยมต่อความหวังและความซึมเศร้าในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส.2552;15(2):206-220.

3.ทรรศนีย์  สันติพงศ์ศุภกร, มาสิณี  ไพบูลย์. ประสิทธิภาพของระบบการนัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางเซลล์วิทยา ห้องตรวจนรีเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์2552;24(2):112-6.

4.มาสินี  ไพบูลย์, จำรัส  วงศ์คำ. การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. ศรีนครินทร์เวชสาร2552 ;24(3):

5.สุธีรา ประดับวงค์,วาสนา จันทะชุม, สุพิชฌาย์ อุดมธนทรัพย์ ,บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น การศึกษาสถิติของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีพ.ศ. 2527-2550  ศรีนครินทร์เวชสาร2552 ;24(3):240-6.

6.สุธีรา ประดับวงษ์, ศิริพร มงคลถาวรชัย, พิมพ์วรา อัครเธียรสินธิ์    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น 2552;24(3):254-9.

2553

7. สุมิตรา  จิระวุฒินันท์, กิตติชัย  อัครวิมุต,เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์, ปิยะนันท์  ทองน้อยเลิศชัย. ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพกับความตั้งใจออกจากวิชาชีพพยาบาล. ศรีนครินทร์เวชสาร 2553;25(1):31-36

8.จิราพร พรหมพิทักษ์กุล  วีรวรรณ   อึ้งอร่าม อุบล จ๋วงพานิช  ลดาวัลย์  บูรณะปิยะวงศ์  สุธีรา ตั้งตระกูล และกาญจนา  สิมะจารึก  Research Utilization Project:การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล  เรื่อง   การใช้สารละลายน้ำเกลือหล่อหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยาชนิดล็อค วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2553;33(1): 62-68.

9.อัมพร  กุลเวชกิจ.  ถาวร  ภาวงศ์, พิชญาภัค  เสียงตรง, แสงจันทร์  ภูหลงเพีย,เมรีย์  ราชสีห์ . ผลของการฝึกโยคะต่อความสุขและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2553. 55(3) : 261-268

10.Singhpoo, K. Tiamkao, S. Kuchaisit, C. Ariyanuchitkul, S. Sangpongsanon, S. Kamsa-ard, S. Chantachume, W.   The quality of life of stroke outpatients at Srinagarind Hospital. J Med Assoc Thai 2009, 92(12): 1602-9.

11.Sirivongs D., Toimamueang U., Pongskul C.  and Reungjui S. Graft survival analysis in deacease donor kidney transplantation: A 16-years experience in a Thai medical center. Nephrology. 2010;  15(s3), Pages 145 – 163

12. Virasakdi Chongsuvivatwong, Hafni Bachtiar, Mahbub Elahi Chowdhury, Sunil Fernando,

Chitkasaem Suwanrath, Ounjai Kor-anantakul, Le Anh Tuan, Apiradee Lim, Pisake Lumbiganon,

Bekha Manandhar, Masrul Muchtar, Lutfan Nahar, Nguyen Trong Hieu, Pan Xiao Fang, Witoon

Prasertcharoensuk, Erdenetungalag Radnaabarzar, Daulat Sibuea, Kyu Kyu Than, Piangjit

Tharnpaisan, Tran Son Thach and Patrick Rowe.  Maternal and fetal mortality and complications associated with cesarean section deliveries in teaching hospitals in Asia.  J. Obstet. Gynaecol. Res. 2010, 36 (1): 45–51.

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

2. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจำหน่ายของผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชระยะสุดท้าย โดย นางพรนภา  บุญตาแสง  รางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ในวิจัยสมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 สิงหาคม 2552

3. นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการฝึกโยคะต่อความสุขและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า (Effect  of  Yoga  on happiness  and  depression in  patients  with  depression) โดย นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ วันที่ 15 ตุลาคม 2552 รางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป (อาจารย์และข้าราชการสาย ข) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการฝึกโยคะต่อความสุขและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการ     ซึมเศร้า (Effect  of  Yoga on  happiness  and  depression in  patients  with  depression) โดย นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ วันที่ 11  กันยายน 2553   รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานวิจัย และนวตกรรมดีเด่น   จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

บุคลากรได้รับรางวัลดีเด่น ด้านวิจัยและด้านปฏิบัติการพยาบาล

ปี 2553

1.นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ  สาขาการพยาบาลที่มีผลการดำเนินการวิจัยดีเด่น สมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.นางสาวอุบลรัตน์  ต้อยมาเมือง  เป็นศิษย์เก่าดีเด่น  สาขาการบริการพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. นางสาวเกศนี บุณยวัฒนางกุล  บุคคลดีเด่นรับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียติคุณ "ด้านการพัฒนานักศึกษาระดับดีเด่น ประจำปี 2553 ในวันที่7 เมษายน 2553 ที่อาคารกาญจนาภิเษก

4. เกศนี บุณยวัฒนางกุล สุธีรา พิมพ์รส และ ภูริทัศน์ คู่ชัยภูมิ. จิตอาสากับงาน palliative care ในเด็กวารสาร Nursing time.  2553

อุบล จ๋วงพานิช