กิจกรรมคุณภาพ IMC 3B 

ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

นำเสนองาน ปี 2561

1. วันคุณภาพศรีนครินทร์ 20 มิถุนายน 2561

QA

     

 

ปี 2560

กิจกรรมปี 2560

- กิจกรรมสัมนาหอผู้ป่วย 3ข

ปี 2559

สรุปผลดำเนินงานประจำปี 2559

นำเสนอผลงานคุณภาพปี 2559  จำนวน 3 เรื่อง  ได้แก่ 1) โครงการอนุรักษ์น้ำ 3ข+ IMC3ข  โดย คุณนัยนา ศรีสะอาด 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการล้างมือของบุคลากร โดย คุณบัณฑิตา  จาดนอก 3) โครงการป้องกันภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ โดย คุณวลังการ  พิมพ์เมืองเก่า  ได้นำเสนอในงานวันคุณภาพ ดังนี้  

1. วันคุุณภาพแผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ  วันที่ 21มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าฯ 

2. วันคุณภาพ งานบริการพยาบาล วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ

3. วันคุณภาพ Show and Share โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559 

 

คู่มือการดูแลผู้ป่วย

คู่มือแนะนำหอผู้ป่วยและข้อปฏิบัติในการเข้ารับการรักษา  doctor

การดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจsmilelaughing