แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมร่วมนำเสนองานคุณภาพ Show & Share 2565

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวมชั้น 3 

โดยมีการเสนาเรื่อง "วิถีใหม่สู่สายธารแห่งคุณค่า คุณภาพ และความปลอดภัย" 

             มีวิทยากรจากแผนกกุมารเวชกรรม 2 ท่าน คือ พว.พัชรากร อ่อนทอง ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม และ พว.ธนิดา แปลกลำยอง หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ง และทั้งในในงานนำเสนองานคุณภาพ ทางแผนกกุมารเวชกรรมได้ส่งผลงานเข้าร่วมและได้รับรางวัลจำนวนมากมาย