ยินดีต้อนรับ

6
PCU ใหม 2Tel  63135-6

บริบท

ประวัติและความเป็นมา

            โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2544  และจัดบริการในระดับปฐมภูมิ มีหน่วยบริการเรียกว่าหน่วยบริการปฐมภูมิ(Primary Care Unit: PCU) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน แรกเริ่มมี 3 หน่วยฯได้แก่  หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยบริการปฐมภูมิโนนม่วง  แต่ต่อมาภายหลังได้มีการคืนพื้นที่โนนม่วงให้กับโรงพยาบาลศุนย์ขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550  ปัจจุบันจึงประกอบด้วย หน่วยบริการ 3 หน่วย ดังนี้

              1.หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบประชากรนักศึกษาที่นอกเหนือจากนักศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 15 คณะ และหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                2.หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม รับผิดชอบประชากรข้างเคียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือชุมชนหมู่ที่ 14 และ 16 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  

              3. หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. รับผิดชอบประชากรนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์   คณะเทคนิคการแพทย์  คณะทันตแพทยศาสตร์ และพื้นที่หอพักนักศึกษาแพทย์  หอพักนักศึกษาพยาบาล  หอพักนักศึกษาทันตะแพทย์  หอพัก 8 หลัง หอพัก 9 หลัง  หอพักนานาชาติและบุคลากรที่อาศัยอยู่บ้านพัก/แฟลตสวัสดิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงสร้างบุคลากร

***

เอกสาร/คู่มือ

***

สรุปงานประจำปี

***

กิจกรรม

***

ติดต่อเรา

***