บุคลากร มีทั้งหมด 35 คน

นางอุบล จ๋วงพานิช รองหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ผู้บังคับบัญชา 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561

นางพนอ เตชะอธิก รองหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชา 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด รองหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ผู้บังคับบัญชา 1 ตุลาคม 2562-ปัจจุบัน

ศูนย์การพยาบาลรายกรณี

1  นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง  พยาบาล  APN อพย.  ชำนาญการพิเศษ

2  นางสาวรัชนีพร คนชุม           พยาบาล APN วพย.  ชำนาญการพิเศษ

3  นางสาวเฉลิมศรี สรสิทธิ์         พยาบาล  APN วพย.  ชำนาญการพิเศษ

หน่วยคลื่นไฟฟ้าสมอง

1  นางสินีนาฏ พรานบุญ พยาบาล APN วพย. ชำนาญการพิเศษ

2  นางแสงจันทร์ นะจะคูณ  PN 

หน่วยโรคข้อ

1 นางอรทัย วันทา  พยาบาล  APN วพย. ชำนาญการพิเศษ

หน่วย HBOT 

1 นางผาสุข ลิ้มรัตนพิมพา พยาบาล  APN วพย. ชำนาญการ

2 นางรุ่งตะวัน จันทะเสน  PN

หน่วยเคร่องมือแพทย์

1 นางเบญจมาศ จันทร์นวล  พยาบาล  APN วพย. ชำนาญการพิเศษ

2 นายชาลี พิทักษ์ PN

3 นางสาวจารุวรรณ สารแสน PN

4 นายปริพนธ์ นามโสม PN

5 นางสาวสุวดี ถาพิลา คนงาน

หน่วยเอดส์

1 นางสาวพรนิภา หาญละคร พยาบาล ชำนาญการพิเศษ

2 นางอรอรุณ สุริสาร พยาบาลปฏิบัติการ

หน่วยการุณรักษ์

1 นางปาริชาติ เพียสุพรรณ์ พยาบาล ชำนาญการ

2 นางสุธีรา พิมพ์รส พยาบาลชำนาญการพิเศษ 

3 นางณัฐชญา บัวละคร พยาบาลปฏิบัติการ

4 นางสาวแพงพรรณ ศรีบุญลือ พยาบาลปฏิบัติการ

5 นางรัตนาภรณ์ ศิริเกต พยาบาลปฏิบัติการ

6 นางสาววริศรา แก่นนาคำ พยาบาลปฏิบัติการ

7 นางสาวชุติมา เทียนทอง พยาบาลปฏิบัติการ

หน่วยกู้ชีวิต

1 นางนิตยา พิทยาวัฒนชัย พยาบาลชำนาญการ

2 นางสุมนา ศรีพรหม พยาบาลชำนาญการ

หน่วยสารอาหาร

1 นางชิโรชา  สิริพรตินติกุล พยาบาลชำนาญการพิเศษ

2 นางสาวบังอร โชคเกื้อ  พยาบาลชำนาญการ

3 นางภัณฑิพา วะสาร พยาบาลปฏิบัติการ

4 นางศิริวรรณ ไมตรีแพน พยาบาลชำนาญการ

5 นางสาวศริญญา นามสง่า พนักงานการแพทย์

หน่วยมะเร็งวิทยา

1 นางสาวอุมาพร แสนทวีสุข พยาบาลปฏิบัติการ

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก

1 นางจุรีรัตน์ รัตนเพ็ชร  พยาบาลชำนาญการ

หน่วยสารสนเทศ

1 นางสุดถนอม กมลเลิศ พยาบาลชำนาญการพิเศษ

รวม 35 คน