ยินดีต้อนรับ

ยนดตอนรบ แผนก

 

ประวัติ

 

บริบท

 

บรบทแผนก

 กลมการบรการ แผนก

จำนวนเตยง แผนก

โครงสร้างผู้บริหาร

ทำเนยบบคลากร แผนก

 การแบงโครงสรางองคกร แผนก

อตรากำลง แผนก

สรุปงานประจำปี

 สรปงานประจำป

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma)ตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification,DSC)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจบการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฎิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีในโอกาสบุคลากรจบการศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี บุคลากรรับรางวัลงาน show and share ประจำปี 2563

จบหลักสูตรการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 32

การติดตามตรวจเยี่ยมระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการยาเคมีบำบัดหก ตกแตก หรือรั่วไหล โดยใช้ spill kit

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 2563

การนำเสนอแผนปฏิบัติงานแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ 2563

ปีใหม่แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ๒๕๖๓

กิจกรรมวิชาการหอผู้ป่วย 5ก case conference แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

11 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรใหม่

๙ กันยายน ๒๕๖๒ วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๔๗ปี พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจุคลากรในการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น"

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม show&share ประจำปี 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1"

Interesting case conference

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจบการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฎิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง