ยินดีต้อนรับ

 

ประวัติ

 

บริบท

 

โครงสร้างผู้บริหาร

 

 

สรุปงานประจำปี

 สรปงานประจำป

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Exchange students from University Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

ต้อนรับ Open house เพื่อรับรองการตรวจเยี่ยม AHA

Practicing English onsite project by quick round in english
พิธีมอบประกาศนียบัตร หน่วยงานตรวจสุขภาพดีเด่น ประจะปี 2566

Big cleaning day 2566

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2566
การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma)ตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification,DSC)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจบการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฎิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีในโอกาสบุคลากรจบการศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี บุคลากรรับรางวัลงาน show and share ประจำปี 2563

จบหลักสูตรการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 32

การติดตามตรวจเยี่ยมระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการยาเคมีบำบัดหก ตกแตก หรือรั่วไหล โดยใช้ spill kit

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 2563

การนำเสนอแผนปฏิบัติงานแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ 2563

ปีใหม่แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ๒๕๖๓

กิจกรรมวิชาการหอผู้ป่วย 5ก case conference แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

11 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรใหม่

๙ กันยายน ๒๕๖๒ วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๔๗ปี พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจุคลากรในการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น"

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม show&share ประจำปี 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1"

Interesting case conference

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจบการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฎิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง