BN IVF

Consult IV Team

(Consultation Team  for  Pediatric Intravenous Insertion)

FIV1.1

การติดต่อเพื่อขอรับบริการ

1. ติดต่อหัวหน้าเวรของหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบรับConsult ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย

2.  หากหัวหน้าเวรไม่สามารถรับ Consultได้ ให้รายงานผู้ตรวจการนอกเวลาราชการแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมเพื่อดำเนินการต่อไป

3.  ขั้นตอนในการConsult

     3.1 แจ้งอาการผู้ป่วย เวลา สถานที่ที่จะรับบริการ(ถ้าผู้รับConsulสามารถออกไปให้บริการนอกหอผู้ป่วยได้จะแจ้งให้ทางผู้ขอรับบริการทราบวันเวลาที่จะไปให้บริการ)

     3.2 เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้พร้อมกรอกใบconsultให้ครบถ้วน              

     3.3 ต้องมีพนักงานเปล หรือ  เจ้าหน้าที่ward และญาติ ไป-กลับพร้อมผู้ป่วยทุกครั้ง

  3.4  กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้ผู้รับ consult ไปให้บริการที่หอผู้ป่วยที่ consult

4.  หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ward  และญาติประเมินผลความพึงพอใจทุกครั้งและส่งแบบประเมิน ward ที่รับ consult ทุกครั้ง

สถานที่ติดต่อ

1. เด็กเล็ก( 1 วัน -  6 เดือน) Consult NICUโทร.63335, 63340   หรือ  2ค โทร. 63416, 63341

2.  เด็กโต(7 เดือน – 15 ปี) Consult 2ง โทร 63417,63425 IMC2ง โทร 67184 3ง โทร  66304,63481

การบริการ    ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเด็กกรณีที่ไม่สามารถเปิดเส้นให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ อายุไม่เกิน 15 ปี  (หากต้องการให้ยา/สารน้ำ สารอาหาร ให้พยาบาลเจ้าของไข้เป็นผู้ดำเนินการเอง)

รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องนำมาด้วยเมื่อconsult IV Team

ชื่อรายการ จำนวน
1.T-ways connector 1 อัน
2.Intravenous disposable catheter No.24 5 อัน
3.Syring ดูด NSS ขนาด 3ml 2 syring
4.อุปกรณ์ยึดติด+ไม้ดาม  

FIV3

DOWNLOAD เอกสาร