เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 5ง นำโดย นางจิราพร ศิริโชค ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลจักษุโสตศอนาสิกและลาริงซ์ ได้จัดประชุมพนักงานการแพทย์และคนงานในสังกัด เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปี 2563 บรรลุเป้าหมาย