1

   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 แผนกการพยาบาลจักษุ โสตฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน Google drive & Google form ให้แก่บุคลากรภายในแผนกฯ เพื่อให้บุคลากรนำมาปรับใช้กับงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

4

7

10

15