โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยงานเวชระเบียนและสถิติ ให้บริการเปิดสิทธิ์และพิมพ์ใบ visit slip สำหรับผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์จ่ายตรง