ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2654

con64

แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2654 

ได้แก่  คุณอาภาพร   ศรีโพธา      พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

         คุณรติพร      เอี่ยมสอาด   พยาบาลศาสตรบัณฑิต

         คุณฐาปณี     นามวงษ์      พยาบาลศาสตรบัณฑิต

         คุณธิคัมภรณ์  อาทิตย์ตั้ง    พยาบาลศาสตรบัณฑิต