โครงการการนำเสนอผลงานคุณภาพ แผนการพยาบาลกุมารเวชกรรม

ที่ห้องบรรยาย 2 อาคารปรีคลินิก คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 8.00-16.30น.