กิจกรรมตรวจเยี่ยมและนำเสนอหอผู้ป่วยแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม เป็นภาษาอังกฤษ

โดยคณะกรรมการวิเทศน์สัมพัธ์งานบริการพยาบาล

            ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 14.00  ณ หอผู้ป่วยระยะวิกฤตทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด 2ค หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเด็ก (IMC 2ง)  หอผู้ป่วยเด็ก 2ง นำทีมรับการตรวจเยี่ยมโดย พว.พัชรากร อ่อนทอง ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม กิจกรรมได้บรรลุและผ่านไปอย่างน่าชื่นชม

วัตถุประสงค์ 

           1. เพื่อให้บุคลาการได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในหอผู้ป่วย

           2. เพื่อให้บุคลากรได้มีเจคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ