กิจกรรม Quick Patient Nursing Round in English

หอผู้ป่วย IMC2ง

จัดทำเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 

 โดยบุคลากรประจำหอผู้ป่วย IMC2ง

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร