แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันออกตรวจผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ของอาจารย์ดังต่อไปนี้

1. อาจารย์สุรัตน์  เจียรณ์มลคล

2. อ.เสริมศักดิ์  สุมานนท์      

3. อ.ชัช  สุมนานนท์           

4. อ.เศรษฐพล  วัฒนากมลชัย

5. อ.ปัญญวัฒน์  อภิวัฒนกุล  

จากเดิมออกตรวจวันพุธ  เปลี่ยนเป็นวันพฤหัส

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

***ยกเว้น อ.ชัช  สุมนานนท์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2562 ค่ะ*****