กำหนดการ

โครงการเสริมอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคศัลยกรรมหลอดเลือดในระยะวิกฤต

หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 1 (SICU1) แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 2

วันที่  12 มีนาคม 2564    เวลา 08.30-16.30 น

สถานที่ ห้อง Skill Lab อาคาร กว. ชั้น 5 

วันที่  12 มีนาคม 2564  เวลา 08.30-16.30 น.

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร/ ผู้รับผิดชอบ

08.00 - 8.30 น.

ลงทะเบียน pre - test

 

08.30 - 8.45 น.

ประธานกล่าวเปิดงาน

 

08.45 - 09.30 น.

Acute Limb Ischemia : Post op care

ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข

09.30 - 10.15 น.

rAAA : Post op care

10.15 - 10.30 น.

Coffee Break

 

10.30 - 11.15 น.

CLTI : Post op care

อ.พญ.ปาริชาติ ตันมิตร

11.15 - 11.45 น.

perioperative Acute & chronic limb ischemia และ rAAA

11.45 - 12.15 น.

แนวทางการจัดทำแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือดในระยะวิกฤต 

พว.วรัญญา บุญอยู่

12.15 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

13.00 - 14.30 น.

แบ่งกลุ่ม KM และจัดทำแนวทาง

กลุ่ม 1 : ร่างแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือดในระยะวิกฤต 


กลุ่ม 2 : Nursing Diagnosis (ตราปั๊ม Nursing Care Plan) และเอกสาร Discharge plan ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมหลอดเลือด 


กลุ่ม 3 : แผนนิเทศ ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมหลอดเลือดในระยะวิกฤต      


พว. สุพัฒตรา ศรีภักดี 

พว. วรัญญา บุญอยู่


พว. ภารภี จันทร์มหา 

พว. จิตรลัดดา มุนมินพว. ปรารถนา จานเขื่อง

พว. เกียรติวรรณ การสะอาด14.30 - 14.45 น.

Coffee Break

 

14.45 - 16.00 น.

นำเสนอการแบ่งกลุ่ม KM / Discussion 

 

16.00 - 16.15 น.

ปิดการประชุม

 

 

1232564 BE_210415_62.jpg 

1232564 BE_210415_48.jpg1232564 BE_210415_60.jpg

1232564 BE_210415_46.jpg

1232564 BE_210415_44.jpg