สามารถติดตามผลงานเเละกิจกรรมได้ที่ Facebook fanpage

Link กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์แผนกการพยาบาลอายุรกรรม (Click here)

กิจกรรม ปี 2563

 • ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปี2563
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดแข่งขันเรียงความเรื่อง "ความประทับใจในการมีส่วนร่วมในการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ"

 • แผนกการพยาบาลอายุรกรรมร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลงานนวัตกรรม ในงานวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 • Congratulations พิธีมอบใบประกาศนียบัตร "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม" รุ่นที่ 14 และ 15

 • แผนกการพยาบาลอายุรกรรม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในแผนกที่ได้รับรางวัล รางวัลพุทธิสวัสดิ์ โดย รศ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

 • ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใจ มุทิตา เกษียณอายุราชการแผนกการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2563”

 • โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ประจำปี 2563
 • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในแผนกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่16

 • ผลการประกวดผลงานการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563
 • แผนกการพยาบาลอายุรกรรม ได้รับรางวัล หน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานด้านสุขภาพดีเด่น วันสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่6 
 • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจาก "โครงการนำเสนอผลงานคุณภาพทางการพยาบาล Show and Share " ประจำปี 2563
 • แผนกการพยาบาลอายุรกรรมยินดีต้อนรับ บุคลากรใหม่ 2563  บุ