ศูนย์การพยาบาลรายกรณี 

มี apn full function 3 คน นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง นางสาวรัชนีพร คนชุมและนางสาวเฉลิมศรี สรสิทธิ์ 

มี RN 1 คน คือ นางสาวดุษฎี  บุญธรรม

มี Disease manager สาขาจิตเวช ดร ขวัญสุดา บุญทศ