25 9 62 1

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกรรมการฝ่ายคลินิกบริการและพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรใหม่ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ที่ห้องประชุมหอผู้ป่วย 5จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในการให้การดูแลผู้ป่วย และเพิ่มศักยภาพด้านคุณภาพการบริการพยาบาลของบุคลากรใหม่ สังกัดแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

25 9 62 2
 
25 9 62 3