ยินดีต้อนรับ

ยนดตอนรบ5ก 

บริบท

โครงสร้างบุคลากร

เอกสาร/คู่มือ

สรุปงานประจำปี

กิจกรรม

Practicing English onsite project by quick round in english

ต้อนรับ Exchange students from University Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

ต้อนรับ Open house เพื่อรับรองการตรวจเยี่ยม AHA

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีในโอกาสบุคลากรจบการศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี บุคลากรรับรางวัลงาน show and share ประจำปี 2563

จบหลักสูตรการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 32

กิจกรรมวิชาการหอผู้ป่วย 5ก case conference แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

๙ กันยายน ๒๕๖๒ วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๔๗ปี พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจุคลากรในการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจบการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฎิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ติดต่อเรา