ยินดีต้อนรับ

ยนดตอนรบ5ก

 

บริบท

ขอบเขตการใหบรการ 5ก 1

 ขอบเขตการใหบรการ 5ก 2

ขอบเขตการใหบรการ 5ก 3

ขอบเขตการใหบรการ 5ก 4

โครงสร้างบุคลากร

ทำเนบยบคลากร 1 1

ทำเนยบบคลากร RN 5ก 2

ทำเนยบบคลากร PN 5ก 3

เอกสาร/คู่มือ

สรุปงานประจำปี

สรปประจำป 5ก

กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีในโอกาสบุคลากรจบการศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี บุคลากรรับรางวัลงาน show and share ประจำปี 2563

จบหลักสูตรการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 32

กิจกรรมวิชาการหอผู้ป่วย 5ก case conference แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

๙ กันยายน ๒๕๖๒ วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๔๗ปี พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจุคลากรในการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจบการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฎิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ติดต่อเรา

 ตดตอเรา 5ก