9 9 62 1

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๔๗ปี ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี โดยแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษมีบุคลากรเข้ารับโล่เกียรติคุณ ๓ ท่าน คือ คุณเลี่ยมทอง ช่อเพชรกุล พยาบาลชำนาญการพิเศษ หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก คุณสุพัฒน์ ทัพหงษา พยาบาลชำนาญการ หอผู้ป่วย ๕ก และคุณราตรี ศรีลับซ้าย พนักงานการแพทย์ หอผู้ป่วย ๕ก

9 9 62 2

9 9 62 3

9 9 62 4

9 9 62 5

9 9 62 6

9 9 62 7