แผน63 1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการพัฒนาคลินิกบริการและพัฒนาบุคลากรได้จัด อบรมการนำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 2จ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และแผนการปฏิบัติงานของแผนก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน

 

แผน63 2

แผน63 3

แผน63 4