สมมนา63 1

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการสวัสดิการ ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ณ อัมพวาคาซ่าปลาทู จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับความพึงพอใจให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นเลิศ 2p safety goals และ age premium และสร้างผลการดำเนินการ ระดับเยี่ยมจากการให้บริการทุกพันธกิจ

สมมนา63 2

สมมนา63 3

สมมนา63 4

สมมนา63 5