942292A3 836E 46D9 BAB6 66CE62282B5D

นางสาวน้ำตาลแสงจันทร์ จบการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4C2B650D 26BB 4156 8FDD 4E6E9FDF7642

นางสาวขนิษฐา ดวงผุยทอง จบการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E539F0A9 59CE 410F 9E8E F027D49ED6BE

นางสาวกวินนา ผลทิพย์ จบการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น