แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกจัดอบรม จริยธรรมทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยี 5G

วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี