หน่วยหอผู้ป่วย 5ข

งานปีใหม่5ข 2566

ทำเนียบบุคคลกรและบริบท

หอผปวย 5ข โปสเตอร

รูปกิจกรรม 5ส

 119676514 363160988178872 328671243869181656 n119914247 613962912631947 7805290570506615983 n

119649048 770355677153210 474495430946381924 n

กิจกรรมปีใหม่

119595252 631332457755769 2664176881168039989 n

119951284 4292505907491115 8252601392108798644 n

119935910 972250966519847 7610142061418348410 n

119928394 1061490190934197 362120318837683983 n

119890336 791221591624088 1142548368912868689 n

แผนความรู้ผ่าตัดนรีเวช

โปสเตอรการปฏบตตวสำหรบผปวยทไดรบผาตดทางนรเวช

การดแลสขภาพตนเองเมอกลบไปอยบานในผปวยทไดรบการผาตดทางนรเวช

{tab 

โปสเตอร์ความรู้การอักเสบและติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน

}

โปสเตอรการอกเสบและตดเชอในองเชงกราน