Display #
Title Author Hits
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ลัดดาภรณ์ ชินทอง พยาบาลชำนาญการ หน่วยห้องคลอด ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 76
บุคลากรร่วมบรรยายในหัวข้อ Companionship in Labor : How to Succeed in Real Life ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 57
ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ( International Nurse Day ) 2566 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 74
อบรมผู้ตรวจการนอกเวลา งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 58
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน” งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 60
กิจกรรม Ethics Conference ครั้งที่ 1/2566 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 49
ทำบุญเลี้ยงพระห้องคลอดชั่วคราว งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 61
กิจกรรม Journal club ครั้งที่1/2566 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 53
พิธีมอบขีดหมวกและรับตำแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 59
Interesting Case Conference. ครั้งที่1/2566 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 51