Display #
Title Author Hits
ศึกษาดูงาน "การจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อนทางการผดุงครรภ์“ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 98
Big cleaning day 2567 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 70
สัมนาภายนอก ครั้งที่ 1 ณ เขายายเที่ยง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 67
สัมมนาภายใน รอบที่ 2/2566 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 65
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าหอผู้ป่วย 5ข ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “พยาบาลชำนาญการพิเศษ” งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 77
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “พยาบาลเชี่ยวชาญ” งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 90
สัมมนาภายใน รอบที่ 1/2567 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 71
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 72
คณะผู้บริหารงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม มอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 74
ซ้อมแผนการกู้ชีพขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ 2566 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 71