กิจกรรมจริยธรรมทางการพยาบาล  เรื่อง Ethics risk profile 
โดย คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล งานการพยาบาลอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน