headpink

...ยินดีต้อนรับสู่หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (OPDAE)...

intro11

intro

intro22

RN OPDAE

PNaid worker

intro33

 

รับการตรวจเยี่ยม การรับรอง “มาตรฐานเฉพาะโรค(DSC) การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)

รับการตรวจเยี่ยม การรับรอง “มาตรฐานเฉพาะโรค(DSC) การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)


sepsis      หอผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน (อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) และพว.สุมนา สัมฤทธิ์รินทร์ (หัวหน้าOPD AE) มา update ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis

 

นเทศ zoll

                                       กิจกรรมนิเทศทางการพยาบาล เรื่อง การใช้เครื่อง ventilator zoll ในห้องกู้ชีพ

กชพเดก

กิจกรรมนิเทศทางการพยาบาลเรื่อง “การกู้ชีพเบื้องต้นในเด็กและทารก” โดย พว.นฤเบศฐ์ ใสทอง

ตรวจเยยม190164

หอผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รับการเยี่ยมตรวจคุณภาพ เรื่อง การปฏิบัติงานตามเข็มมุ่งปี 64 KPI
และหัวหน้าพาทบทวน 12 กิจกรรม

ปใหม

หอผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เข้าร่วมงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2564
จัดขึ้นโดยงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

5ส

ภาพกิจกรรม 5ส ประจำปี กิจกรรมการทำความสะอาดประจำปีของตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายชื่อตามแต่ละห้อง ซึ่งบุคลากรต่างให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

คดเเยก

การคัดแยกผู้ป่วยถือเป็นอีกหนึ่งสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถคัดแยกผู้ป่วยได้ตามลำดับความฉุกเฉิน ผู้ป่วยปลอดภัยได้รับการรักษาที่ทันเวลา

วง

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “Run for fun Emergency” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง
ใส่ใจในการออกกำลังกายมากขึ้น สถานที่ ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน

การบรหารความเสยง

คณะกรรมการฝ่ายการจัดการความเสี่ยงของตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงประจำทุกเดือน ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีการทบทวนหาแนวทางป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

ventilator

กิจกรรม Academic day : Mechanical ventilator for ER Nurse โดยท่านอาจารย์มัณฑนา โครงการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง ventilator สำหรับพยาบาล เพื่อการนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย

minicon

กิจกรรม mini nursing conference เป็นกิจกรรมที่บุคลากรในตึกอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน เลือกกรณีศึกษาที่สนใจ นำมาศึกษาทบทวนอธิบายพยาธิสภาพเเละการดูเเลผู้ป่วยในเเต่ละราย จากนั้นนำมาเสนอเพื่อเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเเนวทาง
การดูเเลผู้ป่วยในกรณีศึกษานั้นๆ  โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในทุกวันพุธของเเต่ละสัปดาห์

นเมศ rtpa

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid 19 ทำให้ ผู้ป่วย stroke fast tract อาจมีความจำเป็นต้องได้รับยา rtpa
ในห้องกู้ชีพ จึงได้รับการนิเทศเรื่อง การบริหารยา rtpa และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา rtpa ในผู้ป่วย stroke fast tract เพื่อให้สามารถบริหารยา rtpa ได้อย่างถูกต้อง

puistoke

บรรยากาศการซ้อมแผนรับการดูแลผู้ป่วย Stroke Fast Tract Plus PUI เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 270นาที รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลมีความพร้อมและปลอดภัยจากสถานการณ์การระบาดเชื้อ covid 19

cprpui

การฝึกซ้อมสถานการณ์การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid 19 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย รวมทั้งบุคลากรมีความพร้อมและความปลอดภัยในการให้การช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid 19

intro44

- การเช็ดตัวลดไข้ โดย พว.พงษ์ลัดดา

https://youtu.be/yBem_8Rxpa8

 

intro55

 สามารถติดตามผลงานเเละกิจกรรมรวมทั้งความรู้ต่างๆ ได้ที่ Facebook fanpage

contact

สรุปผลงานปี 2563

สไลด1สไลด2สไลด3สไลด4สไลด5สไลด6

สไลด7สไลด8

สไลด9สไลด10

สไลด11สไลด12

 

OPDAE2563

สรุปผลงานปี 2564

สไลด1สไลด2สไลด3

สไลด4
สไลด5

สไลด6
สไลด7
สไลด8
สไลด9
สไลด10
สไลด11
สไลด12
สไลด13
สไลด14
สไลด15
สไลด16
สไลด17
สไลด18
สไลด19
สไลด20
สไลด21
สไลด22
สไลด23
สไลด24
สไลด25
สไลด26
สไลด27
สไลด28 สไลด29 สไลด30 สไลด31 สไลด32 สไลด33 สไลด34


ประชาสัมพันธ์

 

OPD AE ส่งเวรภาษาอังกฤษ ทุกวันศุกร์

 

OPD AE ส่งเวรภาษาอังกฤษ ทุกวันศุกร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในหน่วยงาน 

โดยใช้การส่งเวรแบบ S bar ร่วมกับใช้ภาษาอังกฤษในการสือสาร ทุกวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ 

   เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ