Up

เอกสารนิเทศทางการพยาบาล

แผนการนิเทศการใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล
แผนการนิเทศการพยาบาล(pain)
แผนการนิเทศการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง
แผนนิเทศการเฝ้าระวังการป้องกันและติดเชื้อ
แผนการนิเทศกู้ชีพBLS
แผนการนิเทศกู้ชีพPLS
แผนการนิเทศกู้ชีพneonatal-resus
แผนนิเทศการดูแลผู้ป่วยเสี่ยงหกล้ม
แผนการนิเทศ เรื่องแผลกดทับ
แผนการนิเทศการดูดเสมหะ
แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเลือด
แผนนิเทศ การบริหารยา และHAD
แผนการนิเทศการหล่อน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ( NSS lock)
 
 
Powered by Phoca Download