สงเสรมสขภาพบคลากร1
วันส่งเสริมสุขภาพบุคลากร งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดโครงการ ส่งเสริมภาวะสุขภาพของบุคลากร      ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรทางการพยาบาล และเป็นเวทีในการนำเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
โดยหน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก นำโดย นางสาวจิรภา พุฒนาคและทีม ได้นำเสนอ posterโครงการ fit for health สำหรับบุคลากรหน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอกที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
 
สงเสรมสขภาพบคลากร