อบรมคณะกรรมการพฒนาวชาชพ1

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1"เพื่อส่งเสริมบุคลากรในการขอเลื่อนขั้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการและชำนาญงาน  ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 5จ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

อบรมคณะกรรมการพฒนาวชาชพ2

 

อบรมคณะกรรมการพฒนาวชาชพ3

 

อบรมคณะกรรมการพฒนาวชาชพ4

 

 

อบรมคณะกรรมการพฒนาวชาชพ5