21 7 62 1
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ‘’หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูง’’ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการขอเลื่อนขั้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการและชำนาญงาน ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 5จ

21 7 62 1

 

21 7 62 2

21 7 62 3

21 7 62 4