11 9 62 1

11 9 62 2

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คณะกรรมการฝ่ายคลินิกบริการและพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ ของแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษขึ้น ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 5จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพยาบาลเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่จะขึ้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแนวทางการสื่อสารรายงานความเสี่ยง/ อุบัติการณ์ ในแผนกฯ