2 3 63 1

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการยาเคมีบำบัดหก ตกแตก หรือรั่วไหล โดยใช้ spill kit เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

2 3 63 2

2 3 63 3

2 3 63 4

2 3 63 5

 

2 3 63 6

2 3 63 7