ยินดีต้อนรับ

บริบท

บุคลากร

คู่มือ

 

กิจกรรม

สรุปผลงานประจำปี

ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
ปี พ.ศ. 2560
1. โครงการพัฒนาระบบการรอคอยรับบริการโดย Lean ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอในงานวันคุณภาพ
ผลลัพธ์คือ
พบว่าผู้ป่วยที่มารับริการห้องตรวจออร์โธปิดิดส์ แบบเดิมมีกระบวนการในการรับบริการ
(PT) ใช้เวลาเฉลี่ย 42.7 นาที ระยะเวลารอคอยรับบริการ (DT) ใช้ 9 ขั้นตอนเวลาเฉลี่ย 121.95 นาที ระยะเวลารอคอยวัดสัญญาณชีพ 67.4 นาที ระยะเวลาของการให้บริการผู้ป่วยโดยรวมเฉลี่ย 189.85 นาที (3 ชม.9 นาที) และพบว่าหลังจากได้พัฒนาระบบการบริการโดยใช้แนวคิด Lean แล้วสามารถลดขั้นตอนเหลือ 8 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการให้บริการลง โดยมีกระบวนการในการรับบริการ(PT) ใช้เวลาเฉลี่ย ลดลงเหลือ 27.1 นาที ระยะเวลารอคอยรับบริการ(DT)ใช้เวลาเฉลี่ยลดลงเหลือ 91.95 นาที ระยะเวลารอคอยวัดสัญญาณชีพ 11.3 นาทีระยะเวลาของการให้บริการผู้ป่วยโดยรวมเฉลี่ยลดลงเหลือ 125.4 นาที (2 ชม.5 นาที) และผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการ “พัฒนาระบบการรอคอยรับบริการห้องตรวจ ออร์โธปิดิกส์โดยใช้ LEAN ” เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ95 เห็นด้วยปานกลางร้อยละ 5 และผลจากการพัฒนางานนี้ ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ และเพื่อพัฒนาบุคลกรและสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

2. โครงการพัฒนาระบบบริการสื่อสุขศึกษา ห้องตรวจออร์โธดิกส์
ได้รับรางวัลที่ 3 นำเสนอในงานสื่อสุขภาพดีเด่น ประจำปี2560
ผลลัพธ์คือ
1. เอกสารมีเพียงพอและผู้รับบริการดังนี้มีความพึงพอใจร้อยละ 90
2. ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์มีแผ่นพับและคู่มือเพียงแจกผู้มารับบริการ
3. การจัดพื้นที่บริการสื่อสวยงาม เข้าถึงง่ายสะอาดเรียบร้อย

ปี พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนางานเรื่อง
1. โครงการพัฒนางานเรื่องระบบการรอคอยรับบริการห้องตรวจออร์โธปิดิกกส์โดยใช้ Lean ได้รับรางวัลที่ 1 นำเสนอในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์
ผลลัพธ์คือ
พบว่าผู้ป่วยที่มารับริการห้องตรวจออร์โธปิดิดส์ แบบเดิมมีกระบวนการในการรับบริการ
(PT) ใช้เวลาเฉลี่ย 42.7 นาที ระยะเวลารอคอยรับบริการ (DT) ใช้ 9 ขั้นตอนเวลาเฉลี่ย 121.95 นาที ระยะเวลารอคอยวัดสัญญาณชีพ 67.4 นาที ระยะเวลาของการให้บริการผู้ป่วยโดยรวมเฉลี่ย 189.85 นาที (3 ชม.9 นาที) และพบว่าหลังจากได้พัฒนาระบบการบริการโดยใช้แนวคิด Lean แล้วสามารถลดขั้นตอนเหลือ 8 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการให้บริการลง โดยมีกระบวนการในการรับบริการ(PT) ใช้เวลาเฉลี่ย ลดลงเหลือ 27.1 นาที ระยะเวลารอคอยรับบริการ(DT)ใช้เวลาเฉลี่ยลดลงเหลือ 91.95 นาที ระยะเวลารอคอยวัดสัญญาณชีพ 11.3 นาทีระยะเวลาของการให้บริการผู้ป่วยโดยรวมเฉลี่ยลดลงเหลือ 125.4 นาที (2 ชม.5 นาที) และผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการ “พัฒนาระบบการรอคอยรับบริการห้องตรวจ ออร์โธปิดิกส์โดยใช้ LEAN ” เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ95 เห็นด้วยปานกลางร้อยละ 5 และผลจากการพัฒนางานนี้ ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ และเพื่อพัฒนาบุคลกรและสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

3. โครงการพัฒนางานเรื่องแนวปฏิบัติในการส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาห้องตรวจ ออร์โธปิดิกส
ได้รับรางวัลที่ 3 นำเสนอผลงานประเภท CQI นำเสนอในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์
ผลลัพธ์คือ
บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติในการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อส่งเสริมให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและต่อองค์กร

4. โครงการพัฒนาระบบบริการสื่อสุขศึกษา ห้องตรวจออร์โธดิกส์
ได้รับรางวัลชมเชย นำเสนอในงานสื่อสุขภาพดีเด่น ประจำปี2561
ผลลัพธ์คือ
1. ห้องตรวจมีการจัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ คู่มือ สื่อสุขภาพเพียงพอพร้อมให้บริการและ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90
2. มีบริเวณสำหรับจัดบริการแผ่นพับ คู่มือ สื่อสุขภาพอย่างเพียงพอพร้อมให้บริการ
3. มีป้าย QR Code สื่อสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องโรคทางออร์โธปิดิกส์และอื่นๆให้บริการ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สื่อสุขภาพ

ปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนางานเรื่อง
1. โครงการพัฒนาระบบการรอคอยรับบริการผู้สูงอายุโดย Lean ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์
ผลลัพธ์ที่ได้คือ
1. ขั้นตอนการรับบริการลดลงจาก 9 ขั้นตอนเหลือ 8 ขั้นตอน
2. ระยะเวลารอคอยรับบริการลดลง 49 นาที
3. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 95 %
พบว่าผู้ป่วยสูงอายุ ≥75ปี ที่มารับริการห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
แบบเดิมมีขั้นตอน) 9 ขั้นตอน กระบวนการในการรับบริการ (PT)ใช้เวลาเฉลี่ย50 นาที การรอคอยรับบริการ (DT)ใช้เวลาเฉลี่ย 102 นาที ระยะเวลาของการให้บริการผู้ป่วยโดยรวม(TAT)ใช้เวลาเฉลี่ย 152 นาที (2ชม. 32 นาที) และพบว่าหลังจากได้พัฒนาระบบการบริการโดยใช้แนวคิด Lean แล้วสามารถลดขั้นตอนเหลือ 8 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการให้บริการลง โดยมีกระบวนการในการรับบริการ(PT)ใช้เวลาเฉลี่ยเหลือ 33 นาที ลดลงจากเดิม17 นาที ระยะเวลารอคอยรับบริการ(DT)ใช้เวลาเฉลี่ยเหลือ 70 นาที ลดลงจากเดิม32 นาที ระยะเวลาของการให้บริการผู้ป่วยโดยรวมเฉลี่ยเหลือ 103 นาที (1ชม. 43 นาที) ลดลงจากเดิม 49 นาที และ ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ95

2. โครงการการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
ได้รับรางวัลที่ 3 จากการนำเสนอในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์
ผลลัพธ์ที่ได้คือ
หลังจากทำตามแนวปฏิบัติในการส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาของห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ โดยแพทย์จะทำการเจาะชิ้นเนื้อกับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ พบว่า
1. Specimen ไม่มีการสูญหาย
2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากการเกิด Specimen ส่งผิดคน / ผิดประเภท
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 95 %

3. โครงการพัฒนาระบบบริการสื่อสุขศึกษา ห้องตรวจออร์โธดิกส์ได้
รับรางวัลชมเชย นำเสนอในงานสื่อสุขภาพดีเด่น ประจำปี2562
ผลลัพธ์ได้คือ
หลังจากมีแนวทางปฏิบัติในการจัดเตรียมแผ่นพับและคู่มือห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
1. เอกสารมีเพียงพอและผู้รับบริการดังนี้มีความพึงพอใจร้อยละ 95
2. ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์มีแผ่นพับและคู่มือเพียงแจกผู้มารับบริการ
3. การจัดพื้นที่บริการสื่อสวยงาม เข้าถึงง่ายสะอาดเรียบร้อย

ปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนางานเรื่อง
1. โครงการพัฒนาระบบการรอคอยรับบริการผู้สูงอายุ ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
ได้รับรางวัลที่2 ประเภท CQI นำเสนอในงานShow+Share
ผลลัพธ์คือ
พบว่าผู้ป่วยที่มารับริการห้องตรวจออร์โธปิดิดส์ แบบเดิมมีขั้นตอน 9 ขั้นตอน ระยะเวลารอ
คอยวัดสัญญาณชีพเฉลี่ย 21นาที ระยะเวลารอคอยพบแพทย์เฉลี่ย 116 นาที กระบวนการในการรับบริการ(PT) ใช้เวลาเฉลี่ย 33 นาที การรอคอยรับบริการ (DT) ใช้เวลาเฉลี่ย 115 นาที ระยะเวลาทั้งหมดของการให้บริการผู้ป่วยโดยรวม (TAT)ใช้เวลาเฉลี่ย 148 นาที (2ชม. 28 นาที) และพบว่าหลังจากได้พัฒนาระบบการบริการโดยใช้แนวคิด Lean แล้วสามารถลดขั้นตอนเหลือ 8 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการให้บริการลง โดยมีระยะเวลารอคอยวัดสัญญาณชีพเฉลี่ย 17นาที ระยะเวลารอคอยพบแพทย์เฉลี่ย69 นาที กระบวนการในการรับบริการ(PT) ใช้เวลาเฉลี่ย 41 นาที การรอคอยรับบริการ(DT)ใช้เวลาเฉลี่ยเหลือ70 นาที และระยะเวลาทั้งหมดของการให้บริการผู้ป่วยโดยรวม(TAT)ใช้เวลาเฉลี่ยเหลือ 111 นาที (1ชม. 51 นาที) สามารถลดระยะเวลาได้ 37 นาที ซึ่งการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุของห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระบบบริการผู้สูงอายุ ระดับมากที่สุด ร้อยละ95 ระดับมากร้อยละ5 และผลจากการพัฒนางานนี้ ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ และเพื่อพัฒนาบุคลกรและสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
ได้รับรางวัลที่ หน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นร่วมกับหน่วยผู้ป่วยนอก3 งานวันสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่6 ประจำปี2563
ผลลัพธ์คือ
1. บุคลากรเข้าร่วมการออกกำลังกายร้อยละ 90%
2. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 100
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บุคลากรได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกัน
2. บุคลากรมีความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจในหน่วยงาน
3. บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง