ยินดีต้อนรับ

บริบท

บริบทห้องตรวจจิตเวช

 • ให้บริการผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทุกเพศทุกวัยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน
  • ให้บริการประชาชนทั่วไป บุคลากรและนศ.มข.ที่มาใช้บริการด้วยตนเองหรือถูกส่งตัวมาจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพจิตพิเศษ ได้แก่ ประเมินสุขภาพจิตเพื่อเตรียมเปลี่ยนอวัยวะ ประเมินระดับสติปัญญาเพื่อ ประกอบการรักษา
  • สนับสนุนด้านการเรียนการสอน นศ.แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน
  • สนับสนุนการวิจัยทางจิตเวช เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ประยุกต์งานวิจัย นำแนวทางปฏิบัติใหม่ๆมาใช้ในการให้บริการสนับสนุนให้บุคลากรมีการอบรมและฝึกทักษะเฉพาะ

 

ตารางการออกตรวจของแพทย์ห้องตรวจจิตเวช

    เวลา

วัน

                                       8.30-12.00น. 13.00-16.30น.
จันทร์

คลินิกจิตเวชทั่วไป

อ.พูนศรี   อ.ภาพันธ์  

พ.ช.ท/พจ.บ3-4 คน

กลุ่มAA

นางดวงแก้ว รอดอ่อง

การบริการเฉพาะที่นัดมาเพื่อทำจิตบำบัดหรือเพื่อพบทีมสหสาขาวิชาชีพ
อังคาร

คลินิกจิตเวชทั่วไป

อ.พงศธร     อ.สุรพล     พ.ช.ท/พจ.บ3-4 คน

คลินิกครอบครัว

บำบัด

อ.นวนันท์

คลินิกจิตเวชเด็ก

   อ.ศิริวรรณ

พ.ช.ท/พจ.บ 1 คน

การบริการเฉพาะที่นัดมาเพื่อจิตบำบัดหรือเพื่อพบทีมสหสาขาวิชาชีพ
พุธ

คลินิกจิตเวชสูงอายุ

.พูนศรี อ.พงศธร  

อ.ภัทรี   อ.ศิรินภา     พ.ช.ท/พจ.บ1-2 คน

 

คลินิกโรคทางอารมณ์

อ.สุรพล   อ.ภาพันธ์

อ.นรักษ์

คลินิกให้คำปรึกษาบุคลากร

(โดยพยาบาล )

การบริการเฉพาะที่นัดมาเพื่อจิตบำบัดหรือเพื่อพบทีมสหสาขาวิชาชีพ

พฤหัสบดี

คลินิกจิตเวชทั่วไป

อ.นวนันท์ อ.ภัทรี พ.ช.ท/พจ.บ3-4 คน

 

คลินิกจิตเวชเด็ก

   อ.ศิริวรรณ

พ.ช.ท/พจ.บ 1 คน

การบริการเฉพาะที่นัดมาเพื่อจิตบำบัดหรือเพื่อพบทีมสหสาขาวิชาชีพ
ศุกร์

คลินิกจิตเวชทั่วไป

อ.ศิรินภา   อ.นรักษ์ พ.ช.ท/พจ.บ3-4 คน

คลินิกจิตเวชเด็ก

อ.กุศลาภรณ์   อ.ศิริวรรณ

พ.ช.ท/พจ.บ 1 คน

การบริการเฉพาะที่นัดมาเพื่อจิตบำบัดหรือเพื่อพบทีมสหสาขาวิชาชีพ

หมายเหตุ

1.สำหรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยไม่ตรงนัดและผู้ที่ต้องการเลื่อนนัด ให้โทรมานัดล่วงหน้าที่เบอร์โทร043-363001   043-363004  ถ้าไม่ตรงนัดจะได้รับการตรวจหลังผู้ป่วยที่นัดหมาย

2.ทีมสหสาขาวิชาชีพเช่นนักกิจกรรม นักจิตวิทยา พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการให้บริการทุกวันเวลา8.30-16.30 น.เฉพาะ ผู้ป่วยนัด

3.ผู้ป่วยจิตเวชเด็กรายใหม่ต้องนัดล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเร่งด่วน

 

บุคลากร

 

จำนวนบุคลากร

1.พยาบาลชำนาญการพิเศษ 3 คน   พยาบาลปฏิบัติการ 1คน ผู้ช่วยพยาบาล 3คน  

     พนักงานการแพทย์   3 คน

2.บุคลากรจากภาควิชาจิตเวชร่วมบริการดังนี้

   2.1. อาจารย์แพทย์     10     คน   แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน   16 คน    

   2.2. พยาบาลชำนาญการพิเศษ (กระตุ้นพัฒนาการ )   1คน

   2.3. นักกิจกรรมบำบัด     1 คน

   2.4. นักจิตวิทยา 4   คน

 

คู่มือ

กิจกรรม

สรุปผลงานประจำปี