สรุปงานของคณะกรรมการต่างๆ ประจำปี 2566

งานการพยาบาลศัลยกรรมและงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

ณ ห้องบรรยาย อาคารปรีคลินิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

 

จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน แบ่งเป็นบุคลากรแต่ระดับ ดังนี้

1.1 กรรมการบริหารงานการพยาบาลศัลยกรรมและงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ จำนวน 10 คน

1.2 กรรมการวิชาการและวิจัย จำนวน 10 คน

1.3 พยาบาล จำนวน 24 คน

1.4 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 คน

สรุปงานประจำปีของคณะกรรมการต่างๆ ทั้ง 14 กรรมการ โดยให้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ใช้เวลาในการนำเสนอกรรมการละ 15 นาที ดังนี้

                        2.3.1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการและบริหารความเสี่ยง โดย พว. รุ่งฤดี ถวิลวงษ์

                        2.3.2 คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดย พว. วาสุณี ศรีพลัง

                        2.3.3 คณะกรรมการวิชาการและวิจัย โดย พว. ประภัสสร อุททา

                        2.3.4 คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โดย พว. พรสวรรค์ สมพร

                        2.3.5 คณะกรรมการจัดการความปวด โดย พว. ธัญลักษณ์ แก้วโพนเพ็ก

                        2.3.6 คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล โดย พว. ทัศนีย์ มณีกัญย์

                        2.3.7 คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โดย พว. สุนทรี ชาจันทร์

                        2.3.8 คณะกรรมการจริยธรรม โดย พว. วรรณวิศา ปะเสทะกัง

                        2.3.9 คณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดย พว. ตติยา จำปาวงษ์

                        2.3.10 คณะกรรมการสวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ โดย พว. เมตตา ดอกบัว

                        2.3.11 คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดย พว. บัวลัย เกษารัตน์

                        2.3.12 คณะกรรมการป้องกันและดูแลแผลกดทับ โดย พว. มณีวรรณ ศรีจันทร์

                        2.3.13 คณะกรรมการโภชนาการ โดย พว. ศิริลักษณ์ ชายพระอินทร์

                        2.3.14 คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โดย พว. พรศิริ จันทพันธ์

ผลการประเมินหลังการจัดกิจกรรม

รายการ

ระดับความพึงพอใจ (n=21)

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

มากที่สุด

 (5)

มาก

(4)

ปานกลาง

(3)

น้อย

(2)

น้อยที่สุด

(1)

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด

12

8

1

 

 

  1. 52

90.4

2. ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด

15

5

1

 

 

4.67

93.4

3. ท่านสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปพัฒนาต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใด

13

7

1

 

 

4.57

91.4

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

            1. กำหนดการกระชับเวลาดีและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีค่ะ

            2. นำเสนอกระชับและเวลาเหมาะสมดีมากค่ะ

            3. เป็นการสรุปงานที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย ไม่เครียดค่ะ

            4. ได้รับรู้ถึงความตั้งใจของกรรมการทุกท่านค่ะ

            5. ดีมากค่ะ ระยะเวลามีความกระชับ

            6. เวลาในการนำเสนอมีความเหมาะสม