Display #
Title Author Hits
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 kriangkrai 70
โครงการเตรียมความพร้อมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกวี Deelert Kirichee 60
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2567 Deelert Kirichee 59
กิจกรรม ผู้บริหารพบบุคลากร ระดับพยาบาล 16 - 17 พศจิกายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 2 ward3B 75
กิจกรรม ผู้บริหารพบบุคลากร ระดับผู้ช่วยพยาบาล 13 พศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกวี ward3B 71
สรุปงานของคณะกรรมการต่างๆ ประจำปี 2566 ศศิธร 85
กิจกรรม ผู้บริหารพบบุคลากร ระดับพ.แพทย์ 09 พศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 3ค ward3B 87
กิจกรรม ผู้บริหารพบบุคลากร ระดับคนงาน 08 พศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 3ค ward3B 95
กิจกรรม STOP PRESSURE INJURY DAY 17 พฤศจิกายน 2565 แผนกงานการพยาบาลศัลยกรรม ward3B 211
กิจกรรม OPEN HOUSE PAIN แผนกงานการพยาบาลศัลยกรรม ประจำปี 2565 ward3B 182